Tham gia cuộc thi tìm hiểu 50 năm thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á và hướng tới tầm nhìn ASEAN 2020 trên trang tin điện tử của Ủy ban MTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh