PHONG TRÀO THI ĐUA GẮN VỚI 02 CUỘC VẬN ĐỘNG: XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG 3 SẠCH VÀ RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC: TỰ TIN, TỰ TRỌNG, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG

PHONG TRÀO THI ĐUA GẮN VỚI 02 CUỘC VẬN ĐỘNG: XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG 3 SẠCH VÀ RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC: TỰ TIN, TỰ TRỌNG, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG

CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH”

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội phát động từ năm 2010 gắn với phong trào “Toàn...