Phụ nữ & kinh tế

Phụ nữ & kinh tế

TIÊU CHUẨN PHONG TRÀO “NGƯỜI KINH DOANH MỚI”

5 TIÊU CHUẨN ĐẠT PHONG TRÀO "NGƯỜI KINH DOANH MỚI" * Tiêu chuẩn 1 : Khu vực, ngành hàng trưng bày hàng hóa hợp lý,...

NGUỒN VỐN TIẾT KIỆM TẠI CHI HỘI

KẾ HOẠCH Triển khai hoạt động vận động, quản lý nguồn tiết kiệm tại Chi Hội (nhiệm kỳ 2012-2017)               Thực hiện ý kiến chỉ đạo của...

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (CWED)

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (CWED) Thành lập theo quyết định số 230/2003/QĐ-UB ngày 17/10/2003 của Ủy ban nhân dân TPHCM. Tên...

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Lịch sử hình thành Tại Nghị quyết số 05-NQ/HNTW, ngày 10/6/1993 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, về...

CHỢ TRUYỀN THỒNG

             Chợ Bến Thành : là một thị trường lớn ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ở Quận...

CÂU LẠC BỘ NỮ DOANH NHÂN QUẬN 1

Từ xưa, người ta vẫn nghĩ rằng thiên chức của người Phụ nữ: đó là làm vợ, làm mẹ, thực hiện các công việc...

ĐỀ ÁN 295 “HỖ TRỢ PHỤ NỮ HỌC NGHỀ, TẠO VIỆC LÀM” GIAI ĐOẠN...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 295/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 02...

NGUỒN VỐN “TIẾT KIỆM VÌ PHỤ NỮ NGHÈO”

1.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội nói chung và phụ nữ cả nước nói riêng chăm lo...