Công tác giám sát

Quyết định số 218-QĐ/TW của Ban chấp hành TW về “Quy định về việc...

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *Số: 218-QĐ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MẶT...

Quyết định số 217-QĐ/TW của Ban chấp hành TW về “Quy chế giám sát...

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 217-QĐ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013     QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế giám...