KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Phối hợp thực hiện Chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Quận 1 – năm 2017

 UBMTTQ VIỆT NAM QUẬN 1 –         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI NGƯỜI CAO TUỔI QUẬN 1 –                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 1 –

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 1-

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:     /KHLT-UBMT-HNCT-HPN-LĐLĐ-TNMT    Quận 1, ngày    tháng   năm 2017

 KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

Phối hợp thực hiện Chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Quận 1 – năm 2017

Căn cứ chương trình phối hợp số 12/CTPH-UBMT-TCTV-STNMT ngày 22/12/2016 giữa Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên với Sở Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về Triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ quận 1 lần thứ XI về khắc phục hạn chế yếu kém về môi trường sống các khu vực dân cư giai đoạn 2017 – 2020 và năm 2017;

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1, Hội Người cao tuổi Quận 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 1, Liên đoàn Lao động Quận 1 và Phòng Tài nguyên Môi trường Quận 1 triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017, với nội dung hoạt động như sau

         I.MỤC TIÊU KẾ HOẠCH:

             – Nâng cao nhận thức, kiến thức và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận và cán bộ các tổ chức thành viên trong việc tổ chức, hướng dẫn, phối hợp toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

– Tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của người dân, duy trì thường xuyên các hoạt động phong trào, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận.

          II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP:

          A. UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC & HỘI NGƯỜI CAO TUỔI :

          1. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh phong trào “15 phút vì thành phố văn minh sạch đẹp”, xây dựng các tuyến đường, tuyến hẻm văn minh sạch đẹp:

        1.1. Mục tiêu:

Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân, tổ chức thường xuyên các buổi vệ sinh ở khu dân cư, xây dựng ý thức, nề nếp trong nhân dân về ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

           1.2. Nội dung:

Phối hợp tổ chức tổng vệ sinh sáng thứ 7, chủ nhật hàng tuần tại các khu dân cư, không để tồn đọng, phát sinh các điểm tích tụ rác gây mất vệ sinh môi trường. Phối hợp tuyên truyền vận động và tham gia các hoạt động  giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư. Vận động  người cao tuổi, nhân dân làm vệ sinh trước cửa nhà, đơn vị, cơ quan, trong hẻm, các tuyến đường trên địa bàn. Phát tờ bướm, tờ rơi tại khu phố, tổ dân phố và từng hộ gia đình, tuyên truyền về vệ sinh môi trường.

Thực hiện tổng vệ sinh trên địa bàn 10 phường thông qua ngày Nước Thế giới 22/3, ngày Môi trường Thế giới 5/6, chiến dịch “Làm cho Thế giới sạch hơn”, Tuần lễ thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình trên cơ sở kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

          2. Mô hình “Khu dân cư không rác”:

          2.1. Mục tiêu:

Phối hợp tuyên truyền vận động nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường thông qua hành động cụ thể, đóng góp xây dựng Khu dân cư không rác.

Từng bước tạo nề nếp, tự giác tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường ở cộng đồng dân cư, xây dựng nếp sống văn minh, đảm bảo mỹ quan đô thị.

              2.2. Nội dung:

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1vận động các khu phố chưa đăng ký xâydựng “Khu dân cư không rác “  tại 10 Phường :  P.Tân Định  KP 1,2,…..P. Đa Kao KP 4,6 ……..)

Vận động, tuyên truyền các khu phố đăng ký xây dựng; đồng thời kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện.

             B . PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG + LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
            1. Chương trình Tuyên truyền phổ biến Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

           1.1. Mục tiêu:

Phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên.

Góp phần tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản thi hành thống nhất, đồng bộ theo đúng quy định và có hiệu quả.

             1.2. Nội dung:

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền và giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đối tượng: Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1, cán bộ Liên đoàn lao động Quận 1, cán bộ và hội viên Hội Người cao tuổi Quận 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 1, Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10 phường, Đại diện Ủy ban nhân dân 10 phường.

              C. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

             1. Chương trình Tăng cường mảng xanh:

             1.1. Mục tiêu:

Nhằm đẩy mạnh hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tăng cường tạo mảng xanh tại nhà, góp phần bảo vệ môi trường.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ về tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khỏe của cá nhân và cộng đồng.

             2.2. Nội dung chương trình:

Tổ chức các buổi giới thiệu các dụng cụ trồng rau và hướng dẫn mô hình “Vườn rau dinh dưỡng gia đình”. Phổ biến kiến thức về trồng rau sạch trong gia đình và lợi ích của việc vườn rau dinh dưỡng gia đình, lợi ích của việc trồng rau sạch tại nhà.Tầm quan trọng của cây xanh đối với môi trường,

Tặng cây xanh cho 10 tuyến hẻm do Hội Liên hiệp Phụ nữ 10 phường và Hội Phụ nữ Công an Quận 1 đăng ký.

             2. Chương trình giảm sử dụng túi ni lông:

             2.1. Mục tiêu:

Nâng cao nhận thức, tạo thói quen cho cộng đồng về việc hạn chế sử dụng túi ni lông tại các chợ, cửa hàng bán lẻ; khuyến khích thay thế bằng các loại túi giấy, túi tự hủy…

Nhân rộng lực lượng nòng cốt, vận động nhân dân chủ động sử dụng bao bì thân thiện môi trường khi đi chợ, siêu thị, cửa hàng bán lẻ nhằm hạn chế việc sử dụng túi ni lông.

            2.2. Nội dung:

Triển khai đến Ban công tác Mặt trận khu phố, hội viên Hội Người cao tuổi Quận 1, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 1 cùng tham gia vào chương trình tuyên truyền giảm thiểu sử dụng túi ni lông, khuyến khích sử dụng túi tự hủy để thay thế, trên địa bàn dân cư Quận 1 và 05 chợ truyền thống (Bến Thành, Tân Định, Thái Bình, Dân Sinh, Đa Kao).

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các thành viên Câu lạc bộ phụ nữ bảo vệ môi trường, Ban công tác Mặt trận khu phố, hội viên Hội Người cao tuổi Quận 1, cán bộ Liên đoàn lao động Quận 1, các  thương nhân các chợ truyền thống

             3. Chương trình bảo vệ môi trường nước phòng, chống dịch bệnh do virut Zika và sốt xuất huyết:

            3.1. Mục tiêu:

Phát huy mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường” tại 10 phường.

Tuyên truyền, vận động người dân về mối nguy hại của sốt xuất huyết và dịch bệnh Zika.

            3.2. Nội dung:

Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về “Bảo vệ môi trường nước phòng, chống dịch bệnh do virut Zika và sốt xuất huyết”. Phổ biến kiến thức về mối nguy hại của sốt xuất huyết và dịch bệnh Zika, công tác diệt muỗi, lăng quăng, dọn dẹp vệ sinh, phát quang cây cỏ, bụi rậm, không để các điểm tồn đọng làm phát sinh lăng quăng và muỗi, vệ sinh môi trường ở tại các hộ gia đình và các cơ sở trú đóng trên địa bàn quận.

Thành lập 2 nhóm “Bảo vệ dòng kênh xanh” tại phường Tân Định và Đa Kao, 08 phường còn lại  thành lập nhóm “ Bảo vệ môi trường xanh” 10 người/nhóm .Thực hiện phát áo thun và nón có in logo cổ động.

Phát động các chi hội khu phố “ Giới thiệu ảnh đẹp về giữ gìn môi trường “và hội thi “Săn ảnh đen “tại 10 Phường.

           III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

Các chương trình sẽ được triển khai theo tiến độ cơ bản như sau:

Quý 1/2017: Triển khai thực hiện Mô hình “Khu dân cư không rác, Phong trào “15 phút vì thành phố văn minh sạch đẹp”, Chương trình giảm thiểu sử dụng túi ni lông và bảo vệ dòng kênh xanh.

Quý 2/2017:  Triển khai thực hiện Chương trình Tuyên truyền phổ biến Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016. Chương trình bảo vệ môi trường nước phòng, chống dịch bệnh do virut Zika và sốt xuất huyết.

Quý 3/2017: Triển khai thực hiện Chương trình Tăng cường mảng xanh

        IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

         1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1:

– Phối hợp với Hội Người cao tuổi Quận 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 1, Liên đoàn Lao động Quận 1, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 xây dựng kế hoạch liên tịch, các chương trình hành động và tổ chức triển khai đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10 phường, các tổ chức thành viên, các cơ sở tôn giáo và Ban công tác Mặt trận và Ban vận động khu dân cư 66 khu phố.

– Tuyên truyền, vận động các cán bộ tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động truyền thông, tập huấn về công tác bảo vệ môi trường.

         2. Hội Người cao tuổi:

– Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 1, Liên đoàn Lao động Quận 1, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 xây dựng kế hoạch liên tịch, các chương trình hành động và tổ chức triển khai đến Hội Người cao tuổi 10 phường.

– Tuyên truyền, vận động và huy động đông đảo cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động truyền thông, tập huấn về công tác bảo vệ môi trường

         3. Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 1:

– Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 1, Hội Người cao tuổi Quận 1, Liên đoàn Lao động Quận 1, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 xây dựng kế hoạch liên tịch, các chương trình hành động và tổ chức triển khai đến các cơ sở Hội.

– Tuyên truyền, vận động và huy động đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia  các phong trào, các hoạt động truyền thông, tập huấn về công tác bảo vệ môi trường.

         4. Liên đoàn Lao động Quận 1:

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 1, Hội Người cao tuổi Quận 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 1, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 xây dựng kế hoạch liên tịch, các chương trình hành động và tổ chức triển khai đến các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Quận.

Tuyên truyền, vận động và huy động đông đảo cán bộ, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Quận tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động truyền thông, tập huấn về công tác bảo vệ môi trường.

           5. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

– Xây dựng kế hoạch năm, các chương trình hành động.

– Hỗ trợ kinh phí tổ chức các lớp tập huấn theo nội dung kế hoạch đề ra.

               – Cung cấp tài liệu thông tin và hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp các cấp Hội tổ chức tập huấn; hỗ trợ việc xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình truyền thông./.

TM. BTT UBMTTQVN QUẬN 1

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hiếu

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI QUẬN 1

TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN

 

 

 

 

      Vương Liêm

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 1

CHỦ TỊCH

 

 

 lê Thị Tự

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 1

CHỦ TỊCH

 

 

Trương Thị Minh Dung

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 Ngô Đức Tuấn

Nơi nhận:

 • Sở TNMT (Chi cục bảo vệ môi trường);
 • Ủy ban MTTQVN Thành phố;
 • Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố;
 • BTV Hội LHPN Thành phố;
 • BTV Liên đoàn Lao động Thành phố;
 • UBND Quận 1;
 • Ủy ban MTTQVN Quận 1;
 • Hội Người Cao tuổi Quận 1;
 • Hội LHPN Quận 1;
 • Liên đoàn lao động Quận 1;
 • Phòng TNMT Quận 1;
 • Lưu: VT, Ngân (20)./.