Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Giai đoạn 2016 – 2021

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 1                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      BAN THƯỜNG VỤ                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 61/KH-HPN                                          Quận 1, ngày 05 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Giai đoạn 2016 – 2021

Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-HPN ngày 02/11/2016 của Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Kế hoạch số… -KH/QU ngày……, Hướng dẫn số 07-HD/BTGQU ngày 11/1/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05-CT/TW). Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữquận 1đề ra kế hoạch thực hiện từ năm 2016 đến cuối năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

– Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ quận 1 nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành hoạt động tự giác, thường xuyên của các cấp Hội, trước hết là của Thường trực, cán bộ Quận Hội, Thường trực 15 cơ sở Hội và Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, cơ sở Hội và cán bộ, hội viên, Phụ nữ.

– Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng, tạo sự chuyển biển mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào; ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

 1. Yêu cầu

-Việc hướng dẫn, chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp Hội gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp và gắn với việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của phụ nữ, góp phần xây dựng quận 1 “An toàn – Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”.

– Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; cụ thể hóa nội dung Chỉ thị vào phương hướng, kế hoạch hoạt động của các cấp Hội trong nhiệm kỳ tới; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

 1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

– Tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng về nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW và các văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn quận.

– Hình thức tuyên truyền, học tập cần phong phú, phù hợp với từng đối tượng như: tọa đàm, hội thi, hội thao, xem phim tư liệu, hoạt động về nguồn, tham quan… trong đó, tập trung những nội dung tạo sự chuyển biến trong hành vi, đạo đức, rèn luyện 04 phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” và tập trung giải quyết các vấn đề xã hội mà cán bộ, hội viên và phụ nữ quan tâm như an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, tệ nạn xã hội, chuẩn mực đạo đức gia đình…

– Rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực cán bộ, hội viên Phụ nữ, làm cơ sở phấn đấu cho mỗi cán bộ, hội viên và phụ nữ. Nắm rõ các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ, về vai trò, vị trí quan trọng và lực lượng to lớn của Phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng. Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Phụ nữ, những tình cảm thiêng liêng của Người dành cho Phụ nữ.

– Hội Liên hiệp Phụ nữ quận hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp nội dung thực hiện hàng năm, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên.

 1. Nâng cao vai trò lãnh đạo, tính gương mẫu, trung thực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong tổ chức việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”: cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, Thường trực, cán bộ Quận Hội, Thường trực 15 cơ sở Hội và Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, cơ sở Hội, Chi hội trưởng – Chi Hội phó Chi Hội, Tổ trưởng – Tổ phó Tổ hội Phụ nữ…cần nhận thức rõ vai trò và thể hiện trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc khắc phục những hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; định kỳ hàng quý báo cáo chi bộ, cơ quan, đơn vị, Chi hội, Tổ hội.

– Các cấp Hội,Chi hội, Tổ hội tùy theo tình hình, điều kiện xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; cải tiến lề lối làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, “nói đi đôi với làm”…

 1. Tăng cường việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị

– Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn “xây” với “chống”: xây dựng đạo đức chuẩn mực, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, nhất thiết phải chống những biểu hiện đạo đức sai trái, xấu xa, không phù hợp với những yêu cầu của đạo đức chuẩn mực; thường xuyên đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, hội viên hàng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

– Xác định cụ thể những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, đơn vị phụ trách, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện, giải quyết dứt điểm, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn; bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, nhân dân.Riêng đối với các đơn vị có các dự án trên địa bàn cần chủ động nắm bắt tình hình dư luận, kịp thời báo cáo về Thường trực Quận hội, chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với các chủ trương của quận, thành phố tại các dự án.

– Tiếp tục duy trì các mô hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả, đặc biệt là mô hình tiết kiệm theo Bác, rèn luyện các phẩm chất đạo đức của người phụ nữ “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

 1. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

– Các cấp Hội cần đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm nội dung tổ chức thực hiện và kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp Hội.

– Hằng năm, tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW kết hợp biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời phê bình, uốn nắn những nhận thức và hành vi lệch lạc trong cán bộ, hội viên.

 1. Nâng cao chất lượng sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

– Nghiên cứu tổng kết các mô hình “làm theo” hiệu quả, giới thiệu cách làm hay của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác (nhất là các mô hình về rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” của Phụ nữ Việt Nam).

– Đổi mới cách thức tổ chức sơ, tổng kết, tăng cường phương pháp điều tra đánh giá, kiên trì trong việc tổ chức thực hiện và phát huy mô hình, cách làm hay hiệu quả.

– Thường xuyên quan tâm, phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về việc xét chọn và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình cần chú trọng tính thuyết phục và sự lan tỏa.

– Tăng cường giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình trên trang tin điện tử của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Bản tin quận 1, Báo Phụ nữ Thành phố…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội Liên hiệp Phụ nữquận 1 lựa chọn những nội dung tiêu biểu, thiết thực làm nền tảng, chủ đề tập trung thực hiện xuyên suốt trong năm như sau:

 1. Năm 2017: Chọn chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện xuyên suốt trong năm với nội dung “Sửa đổi lối làm việc – Củng cố tổ chức Hội”
 2. Năm 2018: Chọn chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện xuyên suốt trong năm với nội dung “Học tập Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”
 3. Năm 2019: Chọn chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện xuyên suốt trong năm với nội dung “Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình”
 4. Năm 2020: Chọn chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện xuyên suốt trong năm với nội dung “Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ đức và tài – Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ năng lực, phẩm chất đạo đức”
 5. Năm 2021: Chọn chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện xuyên suốt trong năm với nội dung “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của một đơn vị

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

 1. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận:

– Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đến các cấp Hội thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Gắn việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của nữ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và phụ nữ tại đơn vị và trên địa bàn quận.

– Chỉ đạo các cơ sở Hội tiếp tục duy trì các mô hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả, đặc biệt là mô hình tiết kiệm theo Bác, rèn luyện các phẩm chất đạo đức của người Phụ nữ “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

– Đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc có khoa học, có tính kế hoạch, sâu sát cơ sở, chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm của phong trào và hoạt động Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

– Tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm từ Quận đến cơ sở, tăng cường phương pháp điều tra đánh giá, kiên trì trong việc tổ chức thực hiện và phát huy mô hình, cách làm hay hiệu quả, khen thưởng kịp thời.

– Tổ chức kiểm tra, đánh giá làm rõ những điểm mới, cách làm sáng tạo, ảnh hưởng tích cực của việc học tập và làm theo Bác đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và nhiệm vụ chính trị của Hội, của địa phương.

 1. Đối với Hội Phụ nữ 15 cơ sở:

– Chủ động sáng tạo dám nghĩ, dám làm, nói đi đôi với làm, gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, rèn luyện các phẩm chất đạo đức người Phụ nữ “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”.

– Tiếp tục duy trì các mô hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả, đặc biệt là mô hình tiết kiệm theo Bác, rèn luyện các phẩm chất đạo đức của người Phụ nữ.

– Tập trung phát huy sáng kiến, sáng tạo, thực hiện các mô hình hay, hiệu quả phát triển công tác Hội, đem lại lợi ích thiết thực cho cán bộ, hội viên, phụ nữ.

– Thực hiện nghiêm túc, trung thực, trách nhiệm trong việc khảo sát hội viên, nắm chắc số lượng phụ nữ từ 18 tuổi trở lên cư trú thực tế trên địa bàn, biết nhà, biết mặt, biết hoàn cảnh của hội viên.Tham gia khắc phục biểu hiện “hành chính hóa” trong các cấp Hội, góp phần xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.Nắm chắc lực lượng phụ nữ các thành phần (nữ doanh nhân, phụ nữ tạm cư, phụ nữ học tập làm việc trên địa bàn…), có mô hình tập hợp và vận động hiệu quả.

– Tăng cường vai trò của người cán bộ Hội cơ sở, luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cán bộ, hội viên và phụ nữ tại địa phương, luôn nhớ lời căn dặn của Bác đối với người cán bộ dân vận “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, giải quyết những bức xúc của chị em hoặc phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng, lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngành dọc cấp trên nhằm hỗ trợ giải quyết tránh để mất lòng tin của cán bộ, hội viên, trực tiếp phổ biến thông tin, những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đến cán bộ, hội viên, phụ nữ.

– Mỗi năm viết ít nhất 02 bài viết về tập thể hoặc cá nhân điển hình thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gửi về Hội Liên hiệp Phụ nữ quận (nhiệm vụ 1).

– Thực hiện chế độ báo cáo về Hội cấp trên định kỳ hoạt động 6 tháng, năm, tổ chức sơ, tổng kết tại địa phương. Báo cáo tháng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của các đơn vị báo cáo chung với báo cáo định kỳ tháng. Báo cáo sơ kết 06 tháng gửi trước ngày 25/5 hàng năm.Báo cáo năm gửi trước ngày 25/11 hàng năm.

 1. Đối với hội viên, phụ nữ:

– Tự giác chấp hành và vận động gia đình, người thân, mọi người xung quanh chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia các hoạt động phong trào tại nơi cư trú, làm việc, học tập.

– Tích cực tham gia các phong trào và hoạt động Hội, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.Tự thân gương mẫu, vận động phụ nữ vào Hội, tham gia công tác Hội.

– Luôn rèn luyện chuẩn mực đạo đức người Phụ nữ Việt Nam “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, tích cực thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”.

– Kịp thời thông tin những bức xúc nổi cộm tại địa phương có liên quan đến phụ nữ cho các cấp Hội.

– Đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong sinh hoạt, trong lao động sản xuất và công tác, biết vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình qua đó góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

– Biết cách tổ chức tốt cuộc sống gia đình, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, biết cách phân công, chia sẻ công việc gia đình hợp lý cho các thành viên, phối hợp tốt gia đình, nhà trường và xã hội để nuôi dạy con thành tài.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Thường vụ Hội LHPN Quận 1, đề nghị các cơ sở Hội triển khai tổ chức thực hiện, gửi nội dung tổ chức thực hiện về Quận hội.

BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                                CHỦ TỊCH

– Văn phòng Hội LHPN Thành phố;

– Ban Tuyên giáo Thành phố;

– Ban Dân vận Quận uỷ quận 1;                                              Lê Thị Tự 

– Ban Tuyên giáo Quận ủy 1;

– Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1;

– BTV Hội LHPN Quận 1;                                                       

– Đảng ủy 10 cơ sở phường, Công an Quận 1;

– Cấp ủy chi bộ 04 chợ;

– 15 cơ sở Hội;

– Lưu (VP).