BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 1 QUA CÁC THỜI KỲ

BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 1
(30-4-1975 – Tháng 4-1976)

1. Chị Phan Thị Thu (Chín Thu)                                   Chủ tịch
2. Chị Võ Thị Thanh (Sáu Thanh)                              Phó Chủ tịch
3. Chị Trần Thị Vinh (Sáu Vinh)                                Phó Chủ tịch
4. Chị Nguyễn Thị Cúc (Ba Nần)                               Phó Chủ tịch
5. Chị Nguyễn Thị Minh (Hai Sử)                           Ủy viên Thường vụ
6. Chị Lâm Kiên Định                                        Ủy viên Ban chấp hành
7. Chị Chu Thị Huê                                           Ủy viên Ban chấp hành
8. Chị Trần Thúy Hoa (Viết Hùng)                      Ủy viên Ban chấp hành
9. Chị Lê Thị Minh (Hai Hải)                               Ủy viên Ban chấp hành
10. Chị Nguyễn Thị Phượng                               Ủy viên Ban chấp hành
11. Chị Lê Thị Hà (Tư Hà)                                 Ủy viên Ban chấp hành
12. Chị Nguyễn Thị Thu                                    Ủy viên Ban chấp hành
13. Chị Phạm Ngọc Minh                                   Ủy viên Ban chấp hành
14. Chị Nguyễn Thị Tài                                      Ủy viên Ban chấp hành
15. Chị Dương Thị Tiết                                      Ủy viên Ban chấp hành

BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 2
(30-4-1975 – Tháng 4-1976)

1. Chị Võ Thành Châu (Ba Nhẫn)                                   Chủ tịch
2. Chị Nguyễn Thị Nhiệm (Sáu Nhiệm)                      Phó Chủ tịch
3. Chị Phùng Thị Thanh (Tám Thanh)                        Phó Chủ tịch
4. Chị Phạm Thị Ngọc Thu (Hai Uẩn)                         Phó Chủ tịch
5. Chị Nguyễn Ngọc Tươi (Tám Tươi)                    Ủy viên chấp hành
6. Chị Sầm Thị Ngọc Hoa (Tư Nhâm)                    Ủy viên chấp hành
7. Chị Phạm Thị Liên (Hai Liên)                            Ủy viên chấp hành
8. Chị Lê Thị Mỹ (Tư Mỹ)                                     Ủy viên chấp hành
9. Chị Từ Kim Khuê                                             Ủy viên chấp hành
10. Chị Nguyễn Thị Liền (Hai Liền)                       Ủy viên chấp hành
11. Chị Nguyễn Thị The                                       Ủy viên chấp hành

BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 1
Nhiệm kỳ 1976 – 1978

1. Chị Phan Thị Thu (Chín Thu)                                 Chủ tịch
2. Chị Võ Thị Thanh (Sáu Thanh)                              Phó Chủ tịch
3. Chị Trần Thị Vinh (Sáu Vinh)                                Phó Chủ tịch
4. Chị Nguyễn Thị Nhiệm (Sáu Nhiệm)                      Phó Chủ tịch
5. Chị Phùng Thị Thân                                             Phó Chủ tịch
6. Chị Nguyễn Ngọc Tươi (Tám Tươi)                        Phó Chủ tịch
7. Chị Nguyễn Thị Cúc (Ba Nần)                               Phó Chủ tịch
8. Chị Phạm Thị Liên (Hai Liên)                            Ủy viên Thường vụ
9. Chị Phạm Thị Ngọc Thu (Hai Uẩn)                     Ủy viên Thường vụ
10. Chị Lâm Kiên Định                                         Ủy viên Thường vụ
11. Chị Chu Thị Huệ                                            Ủy viên chấp hành
12. Chị Trần Thúy Hoa (Viết Hùng)                       Ủy viên chấp hành
13. Chị Lê Thị Minh (Hai Hải)                               Ủy viên chấp hành
14. Chị Từ Kim Huê                                             Ủy viên chấp hành
15. Chị Nguyễn Thị Phương                                  Ủy viên chấp hành
16. Chị Nguyễn Thị Liền (Hai Liền)                        Ủy viên chấp hành
17. Chị Sầm Ngọc Hoa                                         Ủy viên chấp hành
18. Chị Lê Thị Hà (Tư Hà)                                     Ủy viên chấp hành
19. Chị Nguyễn Thị Thu                                        Ủy viên chấp hành
20. Chị Phạm Ngọc Minh                                       Ủy viên chấp hành
21. Chị Nguyễn Thị Tài                                         Ủy viên chấp hành
22. Chị Lê Thị Mỹ (Tư Mỹ)                                     Ủy viên chấp hành
23. Chị Dương Thị Tiết                                          Ủy viên chấp hành

BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 1
Nhiệm kỳ II (1979 – 1982)

1. Chị Lê Thị Sáu                                                        Chủ tịch
2. Chị Phan Thị Bạch Tuyết                                       Phó Chủ tịch
3. Chị Phùng Thị Thân                                              Phó Chủ tịch
4. Chị Trần Thị Xinh (Út Mai)                                     Phó Chủ tịch
5. Chị Dương Thị Ngọc An                                    Ủy viên Thường vụ
6. Chị Lê Thị Minh (Hai Hải)                                 Ủy viên Thường vụ
7. Chị Trương Thị Hòa                                          Ủy viên Thường vụ
8. Chị Phạm Thị Minh                                           Ủy viên Thường vụ
9. Chị Lê Thị Thiên Dung                                      Ủy viên Ban chấp hành
10. Chị Giao Thị Yến                                            Ủy viên Ban chấp hành
11. Chị Vũ Thị Nga                                               Ủy viên Ban chấp hành
12. Chị Ngô Ngọc Dung                                        Ủy viên Ban chấp hành
13. Chị Cao Kim Triều                                           Ủy viên Ban chấp hành
14. Chị Nguyễn Ngọc Tươi (Tám Tươi)                    Ủy viên Ban chấp hành
15. Chị Nguyễn Thị Hợi                                         Ủy viên Ban chấp hành
16. Chị Lê Kim Kháng                                           Ủy viên Ban chấp hành
17. Chị Nguyễn Thị Lan                                         Ủy viên Ban chấp hành
18. Chị Nguyễn Thị Minh                                       Ủy viên Ban chấp hành
19. Chị Vương Kim Hương                                     Ủy viên Ban chấp hành
20. Chị Lê Thị Vĩnh Cửu                                        Ủy viên Ban chấp hành
21. Chị Nguyễn Thị Ngọc Điệp                               Ủy viên Ban chấp hành
22. Chị Nguyễn Thị Chạy                                       Ủy viên Ban chấp hành
23. Chị Phạm Thị Hường                                        Ủy viên Ban chấp hành
24. Chị Nguyễn Nữ Tú                                           Ủy viên Ban chấp hành
25. Chị Võ Thị Ba                                                  Ủy viên Ban chấp hành
26. Chị Huỳnh Thị Son                                           Ủy viên Ban chấp hành
27. Chị Phạm Thị Nguyệt                                       Ủy viên Ban chấp hành
28. Chị Nguyễn Thị Bé                                           Ủy viên Ban chấp hành
29. Chị Nguyễn Thị Thái                                         Ủy viên Ban chấp hành
30. Chị Trần Thị Mai Hương                                     Ủy viên Ban chấp hành
31. Chị Nguyễn Thị Bảy                                          Ủy viên Ban chấp hành
32. Chị Trần Thị Chín                                              Ủy viên Ban chấp hành
33. Chị Trương Thanh Tuyết                                    Ủy viên Ban chấp hành

BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 1
Nhiệm kỳ III (1983 – 1986)

1. Chị Lê Thị Sáu                                                           Chủ tịch
2. Chị Lâm Kiên Định                                                  Phó Chủ tịch
3. Chị Nguyễn Thanh Hà                                             Phó Chủ tịch
4. Chị Trương Thị Hòa                                             Ủy viên Thường vụ
5. Chị Trần Thu Nguyệt                                           Ủy viên Thường vụ
6. Chị Cao Kim Triều                                               Ủy viên Thường vụ
7. Chị Trần Mỹ Long                                                Ủy viên Thường vụ
8. Chị Tô Lan Tuyết                                              Ủy viên Ban chấp hành
9. Chị Nguyễn Thị Xuân Lài                                   Ủy viên Ban chấp hành
10. Chị Trần Thị Tiết                                             Ủy viên Ban chấp hành
11. Chị Nguyễn Thị Hợi                                         Ủy viên Ban chấp hành
12. Chị Trần Thị Chín                                            Ủy viên Ban chấp hành
13. Chị Phạm Thị Nguyệt                                       Ủy viên Ban chấp hành
14. Chị Nguyễn Thị Hoài Thu                                  Ủy viên Ban chấp hành
15. Chị Nguyễn Mai                                               Ủy viên Ban chấp hành
16. Chị Nguyễn Thị Phú                                         Ủy viên Ban chấp hành
17. Chị Huỳnh Thị Son                                           Ủy viên Ban chấp hành
18. Chị Phạm Thị Nghi                                           Ủy viên Ban chấp hành
19. Chị Dương Thị Tiết                                           Ủy viên Ban chấp hành
20. Chị Nguyễn Thị Phiên                                       Ủy viên Ban chấp hành
21. Chị Võ Thị Ngà                                                Ủy viên Ban chấp hành
22. Chị Dương Thị Hai                                           Ủy viên Ban chấp hành
23. Chị Trương Thị Hoa                                          Ủy viên Ban chấp hành
24. Chị Nguyễn Thị Mai                                          Ủy viên Ban chấp hành
25. Chị Vũ Thị Oanh Cơ                                          Ủy viên Ban chấp hành
26. Chị Nguyễn Thị Mười                                        Ủy viên Ban chấp hành
27. Chị Trương Thị Ánh                                          Ủy viên Ban chấp hành
28. Chị Nguyễn Thị Tiết                                         Ủy viên Ban chấp hành
29. Chị Đỗ Thị Ngọc Giao                                       Ủy viên Ban chấp hành
30. Chị Bùi Bích Hiệp                                             Ủy viên Ban chấp hành
31. Chị Đào Thị Lương                                            Ủy viên Ban chấp hành
32. Chị Nguyễn Thị Trang                                       Ủy viên Ban chấp hành

BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 1
Nhiệm kỳ IV(1986 – 1989)

1. Chị Lâm Kiên Định                                                  Chủ tịch
2. Chị Nguyễn Thanh Hà                                           Phó Chủ tịch
3. Chị Cao Kim Triều                                                 Phó Chủ tịch
4. Chị Trần Thu Nguyệt                                        Ủy viên Thường vụ
5. Chị Trần Mỹ Long                                             Ủy viên Thường vụ
6. Chị Nguyễn Thị Xuân Lài                                   Ủy viên Thường vụ
7. Chị Phạm Thị Nguyệt                                        Ủy viên Thường vụ
8. Chị Trương Thị Ánh                                           Ủy viên Thường vụ
9. Chị Trần Thị Tiết                                               Ủy viên Thường vụ
10. Chị Đặng Kim Định                                      Ủy viên Ban chấp hành
11. Chị Bạch Quyên Khuây                                 Ủy viên Ban chấp hành
12. Chị Tô Lan Tuyết                                          Ủy viên Ban chấp hành
13. Chị Biên Thị Quý                                          Ủy viên Ban chấp hành
14. Chị Võ Thị Phụng                                          Ủy viên Ban chấp hành
15. Chị Trần Kim Vân                                          Ủy viên Ban chấp hành
16. Chị Nguyễn Thị Hạnh                                    Ủy viên Ban chấp hành
17. Chị Lê Thị Thu                                              Ủy viên Ban chấp hành
18. Chị Đặng Thị Hồng                                       Ủy viên Ban chấp hành
19. Chị Nguyễn Thị Tú Cầm                                Ủy viên Ban chấp hành
20. Chị Phạm Thị Thuấn                                     Ủy viên Ban chấp hành
21. Chị Lê Thị Tự                                               Ủy viên Ban chấp hành
22. Chị Dương Huy Ngân                                    Ủy viên Ban chấp hành
23. Chị Trần Thị Chín                                          Ủy viên Ban chấp hành
24. Chị Lại Thị Hồng Vân                                     Ủy viên Ban chấp hành
25. Chị Phan Thị Nghi                                         Ủy viên Ban chấp hành
26. Chị Đỗ Thị Ngọc Giao                                    Ủy viên Ban chấp hành
27. Chị Vũ Thị Oanh Cơ                                      Ủy viên Ban chấp hành
28. Chị Lê Thị Trọng                                           Ủy viên Ban chấp hành
29. Chị Lê Cẩm Châu                                         Ủy viên Ban chấp hành
30. Chị Hoàng Thị Thỏa                                      Ủy viên Ban chấp hành
31. Chị Võ Ngọc Thúy                                        Ủy viên Ban chấp hành
32. Chị Lê Thị Lan                                             Ủy viên Ban chấp hành
33. Chị Trương Thị Hòa                                      Ủy viên Ban chấp hành

BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 1
Nhiệm kỳ V (1989 – 1991)

1. Chị Lâm Kiên Định                                               Chủ tịch
2. Chị Nguyễn Thanh Hà                                       Phó Chủ tịch
3. Chị Cao Kim Triều                                        Ủy viên Thường vụ
4. Chị Trần Mỹ Long                                         Ủy viên Thường vụ
5. Chị Đinh Thị Đào                                          Ủy viên Thường vụ
6. Chị Tô Lan Tuyết                                       Ủy viên Ban chấp hành
7. Chị Phạm Thị Nguyệt                                 Ủy viên Ban chấp hành
8. Chị Trần Thu Nguyệt                                  Ủy viên Ban chấp hành
9. Chị Lê Thị Nhung                                       Ủy viên Ban chấp hành
10. Chị Lại Thị Hồng Vân                                Ủy viên Ban chấp hành
11. Chị Nguyễn Thị Hạnh                                Ủy viên Ban chấp hành
12. Chị Phạm Thị Huyền Tâm                          Ủy viên Ban chấp hành
13. Chị Nguyễn Thị Kim Yến                            Ủy viên Ban chấp hành
14. Chị Trương Thị Ánh                                   Ủy viên Ban chấp hành
15. Chị Nguyễn Thanh Loan                            Ủy viên Ban chấp hành
16. Chị Huỳnh Thị Son                                   Ủy viên Ban chấp hành
17. Chị Trương Thị Danh                                Ủy viên Ban chấp hành
18. Chị Huỳnh Hồng Hoa                               Ủy viên Ban chấp hành
19. Chị Vũ Thị Oanh Cơ                                 Ủy viên Ban chấp hành
20. Chị Trương Thị Hòa                                  Ủy viên Ban chấp hành
21. Chị Lê Thị Thiên Dung                              Ủy viên Ban chấp hành
22. Chị Dương Huy Ngân                                Ủy viên Ban chấp hành
23. Chị Lê Cẩm Châu                                     Ủy viên Ban chấp hành
24. Chị Nguyễn Thanh Hòa                             Ủy viên Ban chấp hành

BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 1
Nhiệm kỳ VI (1992 – 1997)

1. Chị Lâm Kiên Định                                              Chủ tịch
2. Chị Trần Mỹ Long                                       Phó Chủ tịch Thường trực
3. Chị  Nguyễn Thanh Hà                                      Phó Chủ tịch
4. Chị Cao Kim Triều                                             Phó Chủ tịch
5. Chị Trần Thu Nguyệt                                   Ủy viên Thường vụ
6. Chị Đinh Thị Đào                                        Ủy viên Thường vụ
7. Chị Nguyễn Thị Hữu Duyên                         Ủy viên Thường vụ
8. Chị Trịnh Thị Gái                                        Ủy viên Thường vụ
9. Chị Dương Ngọc An                                 Ủy viên Ban chấp hành
10. Chị Nguyễn Thị Xuân Lài                        Ủy viên Ban chấp hành
11. Chị Đặng Kim Định                                Ủy viên Ban chấp hành
12. Chị Bạch Quyên Khuây                           Ủy viên Ban chấp hành
13. Chị Lê Thị Thiên Dung                            Ủy viên Ban chấp hành
14. Chị Trương Thị Ánh                                Ủy viên Ban chấp hành
15. Chị Lê Cẩm Châu                                   Ủy viên Ban chấp hành
16. Chị Vũ Thị Oanh Cơ                                Ủy viên Ban chấp hành
17. Chị Nguyễn Thị Huỳnh Trang                   Ủy viên Ban chấp hành
18. Chị Trương Thị Hòa                                Ủy viên Ban chấp hành
19. Chị Phạm Thị Nguyệt                             Ủy viên Ban chấp hành
20. Chị Lê Thị Nhung                                   Ủy viên Ban chấp hành
21. Chị Nguyễn Thị Hạnh (đã mất)                Ủy viên Ban chấp hành
22. Chị Huỳnh Hồng Hoa                              Ủy viên Ban chấp hành
23. Chị Trương Thị Cẩm Nhung                     Ủy viên Ban chấp hành
24. Chị Nguyễn Thị Huệ                               Ủy viên Ban chấp hành
25. Chị Dương Huy Ngân                              Ủy viên Ban chấp hành
26. Chị Tô Lan Tuyết                                    Ủy viên Ban chấp hành
27. Chị Huỳnh Thị Son                                 Ủy viên Ban chấp hành
28. Chị Trần Thị Hạnh                                  Ủy viên Ban chấp hành
29. Chị Đặng Thị Hồng                                 Ủy viên Ban chấp hành
30. Chị Nguyễn Thị Triếu                              Ủy viên Ban chấp hành

BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 1
Nhiệm kỳ VII (1996 – 2001)

1. Chị Nguyễn Thị Liên                                           Chủ tịch
2. Chị Trần Mỹ Long                                           Phó Chủ tịch
3. Chị Trương Thị Danh                                       Phó Chủ tịch
4. Chị Trần Thu Nguyệt                                  Ủy viên Thường vụ
5. Chị Đặng Kim Định                                    Ủy viên Thường vụ
6. Chị Tô Lan Tuyết                                       Ủy viên Thường vụ
7. Chị Lê Thị Nhung                                       Ủy viên Thường vụ
8. Chị Dương Huy Ngân                                 Ủy viên Thường vụ
9. Chị Trịnh Thị Gái                                       Ủy viên Thường vụ
10. Chị Trương Thị Ánh                                Ủy viên Ban chấp hành
11. Chị Vũ Thị Oanh Cơ                               Ủy viên Ban chấp hành
12. Chị Ngô Ngọc Dung (Ni sư Đồng Hạnh)   Ủy viên Ban chấp hành
13. Chị Châu Kình                                       Ủy viên Ban chấp hành
14. Chị Lê Thị Thiên Dung                            Ủy viên Ban chấp hành
15. Chị Lưu Kim Anh                                    Ủy viên Ban chấp hành
16. Chị Quách Túy Hồng                               Ủy viên Ban chấp hành
17. Chị Bùi Thị Yến                                      Ủy viên Ban chấp hành
18. Chị Nguyễn Thị Hiền                               Ủy viên Ban chấp hành
19. Chị Nguyễn Thanh Hà                             Ủy viên Ban chấp hành
20. Chị Nguyễn Thị Ngọc Nga                        Ủy viên Ban chấp hành
21. Chị Nguyễn Thị Huỳnh Trang                   Ủy viên Ban chấp hành
22. Chị Nguyễn Thị Xuân Lài                         Ủy viên Ban chấp hành
23. Chị Lê Đoàn Xuân Uyên                          Ủy viên Ban chấp hành
24. Chị Lê Thị Bé                                         Ủy viên Ban chấp hành
25. Chị Trần Thị Hạnh                                  Ủy viên Ban chấp hành
26. Chị Đặng Thị Hồng                                 Ủy viên Ban chấp hành
27. Chị Nguyễn Thị Huệ                               Ủy viên Ban chấp hành
28. Chị Trương Thị Cẩm Nhung                     Ủy viên Ban chấp hành
29. Chị Nguyễn Thị Triều                              Ủy viên Ban chấp hành
30. Chị Lê Thị Tự                                         Ủy viên Ban chấp hành
31. Chị Trần Thị Ngọc Thu                             Ủy viên Ban chấp hành
32. Chị Lê Cẩm Châu                                    Ủy viên Ban chấp hành

BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 1
Nhiệm kỳ VIII(2001 – 2006)

1. Chị Nguyễn Thị Liên                                               Chủ tịch
2. Chị Trương Thị Danh                                            Phó Chủ tịch
3. Chị Lê Thị Tự                                                       Phó Chủ tịch
4. Chị Nguyễn Thị Thu Hường                                   Phó Chủ tịch
5. Chị Phạm Thụy Vy                                               Phó Chủ tịch
6. Chị Bùi Thị Yến                                               Ủy viên Thường vụ
7. Chị Đặng Kim Định                                         Ủy viên Thường vụ
8. Chị Trịnh Thị Gái                                            Ủy viên Thường vụ
9. Chị Lê Đoàn Xuân Uyên                                Ủy viên Ban chấp hành
10. Chị Huỳnh Kim Định                                   Ủy viên Ban chấp hành
11. Chị Đặng Mỹ Hạnh                                      Ủy viên Ban chấp hành
12. Chị Nguyễn Thị Thu Hà                               Ủy viên Ban chấp hành
13. Chị Đồng Thị Thanh Hồng                            Ủy viên Ban chấp hành
14. Chị Phan Hương Giang                                 Ủy viên Ban chấp hành
15. Chị Ngô Ngọc Dung (Ni sư Đồng Hạnh)         Ủy viên Ban chấp hành
16. Chị Quách Túy Hồng                                    Ủy viên Ban chấp hành
17. Chị Huỳnh Ngọc Thanh Thủy                         Ủy viên Ban chấp hành
18. Chị Trần Thị Kim Thanh                                Ủy viên Ban chấp hành
19. Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân                          Ủy viên Ban chấp hành
20. Chị Nguyễn Thị Linh Chi                               Ủy viên Ban chấp hành
21. Chị Tô Thị Mỹ Linh                                       Ủy viên Ban chấp hành
22. Chị Trần Thị Ngọc Thu                                  Ủy viên Ban chấp hành
23. Chị Hồ Thị Ảnh                                            Ủy viên Ban chấp hành
24. Chị Nguyễn Thị Mỹ Châu                              Ủy viên Ban chấp hành
25. Chị Lê Thị Minh Hương                                 Ủy viên Ban chấp hành
26. Chị Lưu Thị Cẩm Hồng                                 Ủy viên Ban chấp hành
27. Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung                          Ủy viên Ban chấp hành
28. Chị Phạm Thị Thu Hương                              Ủy viên Ban chấp hành
29. Chị Trần Thị Kim Loan                                   Ủy viên Ban chấp hành

BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 1
Nhiệm kỳ IX (2006 – 2011)

1. Chị Trương Thị Danh                                                  Chủ tịch
2. Chị Lê Thị Tự                                                          Phó Chủ tịch
3. Chị Nguyễn Đinh Minh Phương                                 Phó Chủ tịch
4. Chị Đặng Kim Định                                             Ủy viên Thường vụ
5. Chị Bùi Thị Yến                                                   Ủy viên Thường vụ
6. Chị Nguyễn Thị Linh Chi                                    Ủy viên Ban chấp hành
7. Chị Lưu Thị Cẩm Hồng                                       Ủy viên Ban chấp hành
8. Chị Phạm Thị Thu Hương                                    Ủy viên Ban chấp hành
9. Chị Tô Thị Mỹ Linh                                             Ủy viên Ban chấp hành
10. Chị Trần Thị Thanh Mai                                     Ủy viên Ban chấp hành
11. Chị Trần Thị Ngọc Thu                                      Ủy viên Ban chấp hành
12. Chị Nguyễn Thị Hoa                                         Ủy viên Ban chấp hành
13. Chị Trịnh Thị Gái                                              Ủy viên Ban chấp hành
14. Chị Trần Thị Kim Thanh                                    Ủy viên Ban chấp hành
15. Chị Huỳnh Ngọc Thanh Thủy                             Ủy viên Ban chấp hành
16. Chị Phan Thị Thảo Trang                                   Ủy viên Ban chấp hành
17. Chị Quách Túy Hồng                                        Ủy viên Ban chấp hành
18. Chị Lê Đoàn Xuân Uyên                                   Ủy viên Ban chấp hành
19. Chị Nguyễn Thị Mỹ Châu                                 Ủy viên Ban chấp hành
20. Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung                             Ủy viên Ban chấp hành
21. Chị Phan Hoàng Yến                                        Ủy viên Ban chấp hành
22. Chị Ngô Ngọc Dung (Ni sư Đồng Hạnh)             Ủy viên Ban chấp hành
23. Chị Lê Thị Minh Hương                                    Ủy viên Ban chấp hành
24. Chị Nguyễn Lê Hồng Thắng (Trung tá)              Ủy viên Ban chấp hành
25. Chị Lê Kim Tuyền                                            Ủy viên Ban chấp hành

BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 1
Nhiệm kỳ X (2011 – 2016)

1. Chị Trương Thị Danh                                                     Chủ tịch
2. Chị Lê Thị Tự                                                              Phó Chủ tịch
3. Chị Nguyễn Đinh Minh Phương                                      Phó Chủ tịch
4. Chị Đặng Kim Định                                                 Ủy viên Thường vụ
5. Chị Huỳnh Nguyễn Anh Phương                               Ủy viên Thường vụ
6. Chị Võ Thị Cẩm                                                      Ủy viên Thường vụ
7. Chị Hồ Bích Ngọc                                                    Ủy viên Thường vụ
8. Chị Phạm Thị Thu Hương                                         Ủy viên Thường vụ
9. Chị Trần Thị Thanh Mai                                         Ủy viên Ban chấp hành
10. Chị Nguyễn Thị Thanh                                        Ủy viên Ban chấp hành
11. Chị Lê Thị Bé                                                     Ủy viên Ban chấp hành
12. Chị Phan Thị Thanh Nhân                                    Ủy viên Ban chấp hành
13. Chị Trần Thị Ngọc Thu                                         Ủy viên Ban chấp hành
14. Chị Trần Thị Kim Loan                                         Ủy viên Ban chấp hành
15. Chị Lưu Thị Cẩm Hồng                                        Ủy viên Ban chấp hành
16. Chị Tô Thị Mỹ Linh                                              Ủy viên Ban chấp hành
17. Chị Nguyễn Thị Hoa                                            Ủy viên Ban chấp hành
18. Chị Nguyễn Thụy Khánh Linh                               Ủy viên Ban chấp hành
19. Chị Huỳnh Thanh Loan                                        Ủy viên Ban chấp hành
20. Chị Lê Thị Bình                                                   Ủy viên Ban chấp hành
21. Chị Phạm Thị Thu Giang                                      Ủy viên Ban chấp hành
22. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân                                    Ủy viên Ban chấp hành
23. Chị Quách Túy Hồng                                            Ủy viên Ban chấp hành
24. Chị Đỗ Thị Tân                                                    Ủy viên Ban chấp hành
25. Chị Huỳnh Ngọc Thanh Thủy                                Ủy viên Ban chấp hành
26. Chị Phan Thị Như Linh                                          Ủy viên Ban chấp hành
27. Chị Êng Lỳ Hóng                                                  Ủy viên Ban chấp hành

BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 1
Nhiệm kỳ XI (2016 – 2021)

1. Chị Lê Thị Tự                                                                   Chủ tịch
2. Chị Nguyễn Đinh Minh Phương                                       Phó Chủ tịch
3. Chị Đỗ Thị Trúc Ly                                                         Phó Chủ tịch
4. Chị Phạm Thị Thu Hương                                            Ủy viên Thường vụ
5. Chị Huỳnh Nguyễn Anh Phương                                   Ủy viên Thường vụ
6. Chị Nguyễn Quốc Thanh                                             Ủy viên Thường vụ
7. Chị Hồ Như Cát Tường                                                Ủy viên Thường vụ
8. Chị Lê Thị Bình                                                        Ủy viên Ban chấp hành
9. Chị Võ Thị hồng Cúc                                                 Ủy viên Ban chấp hành
10. Chị Trần Cẩm Hà (Ni sư Thích nữ An Hà)                  Ủy viên Ban chấp hành
11. Chị Quách Thúy Hồng                                             Ủy viên Ban chấp hành
12. Chị Nguyễn Thị Bích Huệ                                         Ủy viên Ban chấp hành
13. Chị Hà Lê Thanh Huyền                                           Ủy viên Ban chấp hành
14. Chị Nguyễn Thụy Khánh Linh                                   Ủy viên Ban chấp hành
15. Chị Tô Thị Mỹ Linh                                                  Ủy viên Ban chấp hành
16. Chị Phan Thị Như Linh                                             Ủy viên Ban chấp hành
17. Chị Huỳnh Thanh Loan                                            Ủy viên Ban chấp hành
18. Chị Trần Thị Thanh Mai                                           Ủy viên Ban chấp hành
19. Chị Trần Như Ngà                                                   Ủy viên Ban chấp hành
20. Chị Trần Thị Kim Ngọc                                             Ủy viên Ban chấp hành
21. Chị Nguyễn Thị Thanh                                             Ủy viên Ban chấp hành
22. Chị Phạm Thị Thu Giang                                          Ủy viên Ban chấp hành
23. Chị Phạm Thu Thảo                                                Ủy viên Ban chấp hành
24. Chị Nguyễn Ngọc Thanh Thủy                                  Ủy viên Ban chấp hành
25. Chị Nguyễn Thị Thu Trang                                       Ủy viên Ban chấp hành
26. Chị Hồ Tô Vân Hồng Xuân Trang                              Ủy viên Ban chấp hành
27. Chị Kha Hoàng Ngọc Trâm                                      Ủy viên Ban chấp hành