Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế

Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế

NGUỒN VỐN TIẾT KIỆM TẠI CHI HỘI

KẾ HOẠCH Triển khai hoạt động vận động, quản lý nguồn tiết kiệm tại Chi Hội (nhiệm kỳ 2012-2017)               Thực hiện ý kiến chỉ đạo của...

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (CWED)

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (CWED) Thành lập theo quyết định số 230/2003/QĐ-UB ngày 17/10/2003 của Ủy ban nhân dân TPHCM. Tên...

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Lịch sử hình thành Tại Nghị quyết số 05-NQ/HNTW, ngày 10/6/1993 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, về...

NGUỒN VỐN “TIẾT KIỆM VÌ PHỤ NỮ NGHÈO”

1.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội nói chung và phụ nữ cả nước nói riêng chăm lo...