Bình đẳng giới

Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020

Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _________Số: 2351/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành,...

Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm...

Những điều cần biết về bình đẳng giới

Một số khái niệm cơ bản về giới - Giới: Là phạm trù chỉ quan niệm, vai trò và mối quan hệ xã hội giữa...