VỮNG TIN TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG

…”Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập. (Trích Tuyên ngôn độc lập – 2/9/1945)
Bản Tuyên ngôn Độc lập đã thể hiện mạnh mẽ ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”
Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020), nhìn lại những thành quả của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu quên thân mình, đánh đuổi thực dân, đế quốc xâm lược, hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc khỏi xiềng xích nô lệ, trở thành người tự do, được quyền tự quyết vận mệnh của mình; đánh đuổi bè lũ bành trướng, bọn diệt chủng để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia.

Trước những biến động tình hình chính trị thế giới, sự thoái trào của CNXH ở Đông Âu, Liên Xô;… xây dựng, phát triển đất nước bị tàn phá nặng nề trong bối cảnh bị các thế lực phản động quốc tế bao vây, cấm vận… Khó khăn, chồng chất khó khăn,… nhân dân Việt Nam đã vượt qua “rũ bùn đứng dậy” khẳng định sự phát triển… Vị thế Việt Nam trên chính trường quốc tế ngày càng cao, Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong gìn giữ hòa bình thế giới, sự phát triển của các nước nghèo,…
Tất cả những thành quả đạt được sẽ mãi trường tồn, phát triển đó chính là nhờ có sự đoàn kết của toàn dân, toàn quân bên Đảng, một lòng với Đảng, sắc son thủy chung, trung thành tuyệt đối với Đảng; vững tin theo Đảng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành lấy chiến thắng dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.
“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; sông có thể cạn, núi có thể mòn; song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Tổ Quốc Việt Nam mãi trường tồn, phồn vinh, phát triển dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.